Hoppa direkt till innehåll

Borlänge Energis behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) av EU-förordning 2016/679 (GDPR/allmän dataskyddsförordning).
Dataskyddsförordningen tillsammans med kompletterande svensk lagstiftning styr hur personuppgifter får behandlas. Borlänge Energi behandlar personuppgifter i de flesta av sina verksamheter. All behandling av personuppgifter inom Borlänge Energi har ett bestämt ändamål. Ändamålet, alltså varför vi behandlar personuppgifter, är oftast för att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra olika avtal med våra kunder. Då handlar det om ett elnäts-, elhandels-, fjärrvärme- eller stadsnätsavtal. Ett avtal fullgörs genom att vi bland annat kan garantera en god service och en hög leveranskvalitet. Vår verksamhet behandlar även personuppgifter i samband med att till exempel diarieföring eller anslutning av vatten och avlopp sker. Då handlar det om de lagliga grunderna myndighetsutövning respektive rättslig förpliktelse vilket i jämförelse också sjukvården använder som laglig grund vid hantering av patientjournaler.
Personuppgifter i allmänna handlingar
Alla handlingar som kommer in till Borlänge Energi betraktas som allmänna handlingar. Det förekommer att uppgifter om personer finns i dessa allmänna handlingar och vår verksamhet är som huvudregel skyldig att bevara allmänna handlingar. Detta gör att personuppgifter ibland behandlas utifrån syftet att bevara allmänna handlingar. Om personuppgifter förekommer i fritext i en allmän handling gör vi inte de personuppgifterna sökbara. Borlänge Energi har alltså inget register över alla personuppgifter som förekommer i fritext i allmänna handlingar.
Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen kallas den princip som ger allmänheten rätt till insyn i myndigheters verksamhet. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga och ska lämnas ut om någon begär det. Den utlämnande myndigheten får som huvudregel inte efterfråga vem som begär ut en allmän handling. Detta medför att personuppgifter som förekommer i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut. Borlänge Energi har i dessa fall inte möjlighet att informera om att personuppgifter lämnats ut. Om dina personuppgifter finns i allmänna handlingar kan de alltså komma att lämnas ut om någon begär det och du kommer inte att meddelas när det har skett.
Vill du veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig?
Som registrerad har du rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför. Om du vill veta vilka personuppgifter som behandlas om dig inom någon av Borlänge Energis verksamheter så är du välkommen att höra av dig till oss.
För att vi ska kunna söka efter dina personuppgifter i våra behandlingar behöver vi få ditt namn och personnummer, det är på dessa uppgifter vi kommer att söka i våra behandlingar. Ett svar med var dina personuppgifter behandlas skickas till din folkbokföringsadress eller hämtas hos Borlänge Energi på Nygårdsvägen 9, 781 70 Borlänge.
Försök att vara så specifik som möjligt i din begäran om det är något särskilt du är intresserad av. T.ex. om du bara vill veta vilka personuppgifter som registrerats om dig kopplat till ditt avtal för fiberanslutning.
Om du är osäker på vilken verksamhet som är ansvarig för det du är intresserad av, skriv då det i din ansökan så kan vi hjälpa dig på ett bra sätt. Lämna ditt personnummer i ansökan och gärna ditt telefonnummer eller din e-postadress så att vi kan kontakta dig om vi behöver veta mer för att kunna plocka fram det du vill ha. Eftersom att begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.

Skicka din begäran till:

Borlänge Energi
Begäran om registerutdrag
Box 834, 781 28 Borlänge

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Syftet med reglerna för personuppgiftsbehandling är att skydda privatpersoners integritet vid behandling av personuppgifter. Genom reglerna får de registrerade rättigheter som de kan åberopa mot den som behandlar personuppgifter. De rättigheter som finns för de registrerade är:
Rätt till klar och tydlig information (artikel 12)
Rätt till information om och tillgång till behandlade uppgifter (artikel 13-15)
Rätt att få felaktiga uppgifter rättade (artikel 16)
Rätt att bli glömd/raderad (artikel 17)
Rätt till begränsning av behandling (artikel 18)
Rätt till information om till vilka mottagare uppgifterna lämnats ut (artikel 19)
Rätt att få de behandlade uppgifterna överförda (dataportabilitet) (artikel 20)
Rätt att göra invändningar mot behandlingen (artikel 21)
Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande (artikel 22)
Rättigheterna är inte absoluta, i vissa fall gäller inte rättigheterna för de uppgifter som behandlas. T.ex. gäller inte rätten att bli glömd om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse enligt lag.
Om du anser att någon behandling av personuppgifter som utförs av Borlänge Energi är felaktig eller om du vill utöva någon av de rättigheter som du tillförsäkras genom bestämmelserna i dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta den personuppgiftsansvarige med din begäran.
Har du frågor om den personuppgiftsbehandling som förekommer är du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarige genom att fylla i formuläret på Borlänge Energis webbplats: Fråga om personuppgiftsbehandling

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud:

E-post: